ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

02 951 69 75; 0888 642 622
info@ptmitourism.com

 

София, ул. Княз Борис І № 42А, п.к.1463

   

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

П.Т.М. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.092-0206

Номер на АДБФП: BG16RFOP002-2.092-0206-C01

Наименование на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дата на сключване на договора: 21.12.2020 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 21.03.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. София

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 6 117.90 лв.

Размер на БФП (в лева): 6 117.90 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 5 200.21лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

 

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази персонала си.

 

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.092-0206-C01.


«