ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

02 951 69 75; 0888 642 622
info@ptmitourism.com

 

София, ул. Княз Борис І № 42А, п.к.1463

   

В количката имате 0 артикула на стойност € 0.00 преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  НА ПТМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД
(Privacy Notice - GDPR)

Последна актуализация на 21.05.2018 г

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Наименование: П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 121312545 / BG 121312545
Aдрес на управление: гр. София , ул. Константин Иречек 22 Б  
Телефон: 00359 2 9516975
E-mail: info@ptmitourism.com
Уебсайт: www.ptmitourism.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г., наричан накратко РЕГЛАМЕНТА.
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани. Служителите на ДРУЖЕСТВОТО, които обработват лични данни, спазват следните принципи при осъществяване на служебните си задължения:

 • личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;
 •  личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;
 • личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;
 • личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на ДРУЖЕСТВОТО е задължително законово основание.
Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно основание.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи пред договорна информация за услуги, осъществявани от П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  и пътувания, за които последното действа като туроператор или туристически агент.

П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие на клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Данните следва да се предоставят на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД лично от субектите на данни или лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица - писмено чрез попълване и подписване на декларации, договори и анекси към тях на място в офиса или по електронен път.
Във връзка с изпълнение на своята дейност П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД събира следните лични данни:

 • Лични данни: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта/международен паспорт, адрес, телефон, имейл адрес.
 •  Чувствителни лични данни: данни за здравето, хранителни предпочитания, както и специфични данни, изискуеми при предоставяне на услугата за издаване на визи и управление на човешките ресурси.

П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  предоставя на своите клиенти възможност за проверка на вече направена резервация и свързаната с нея информация.
Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за:

 • IP адрес;
 • софтуерни и хардуерни характеристики;
 • страници на уебсайта, които достъпвате;
 • друга системна информация;

 Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД.
Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
 П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие на клиента;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и  П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД – авиокомпании, транспортни, круизни  компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании, екскурзоводи и водачи, наети от ДРУЖЕСТВОТО, за целите на комуникацията с участниците в конкретното пътуване и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва:

 • НАП, НОИ, КЗП, Служба по трудова медицина и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • При наличие на претенции, свързани с изпълнението на задължения на  П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  като Туроператор или туристически агент или упражняване на права на ДРУЖЕСТВОТО, лични данни се предоставят на адвокат или адвокатска кантора.
 • П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД не предоставя лични данни на трети страни за маркетингови цели, освен в изброените тук случаи:
 • НАШИЯТ УЕБСАЙТ/ПЛАТФОРМА  може да съдържа  връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
 • НАШИЯТ УЕБСАЙТ/ПЛАТФОРМА  може да съдържа връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че  не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашата платформа, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице:

Google Analytics - https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • За осъществяване на комуникация с клиенти/контрагенти на  П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД по повод конкретни туристически услуги и предоставяне на пред договорна информация;
 • За сключване на договори за туристически пакети и индивидуални пътувания, за резервации на хотели, трансфери, самолетни билети и друг превоз, визови и други туристически услуги;
 • За сключване на застраховки - "Медицински разходи при болест и злополука на туриста", "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване";
 • За сключване на договор - трудов, граждански и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 • За счетоводни цели и изплащане на възнаграждения;
 • За маркетингови цели и за целите на статистиката;     
 • На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
  Обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД;

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, и изискванията на действащото към момента законодателство:

 • Данни на клиенти, предоставени за целите на комуникацията и за целите на предварителни резервации, при запитване за пътуване - 30 дни, чрез изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации - 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга;
 • Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор - 5 години, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за маркетингови и статистически цели - 5 години, след изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска "да бъде забравен" преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за счетоводни цели - 10 години + 1 година от датата на съставяне на документа;
 • Данни на служители - 50 години + 1 година от датата на сключване на договора;
 • Данни на други лица - за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите, когато тези лица поискат "да бъдат забравени" в съответствие с Регламента.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите на  П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД и сключване на договор за организирано пътуване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Предаване на лични данни към трети държави:
В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.
В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД и друго физическо или юридическо лице

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Субектът на лични данни има следните права:

 • Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД; както и информация относно правата, които има, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.
 • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
 • Да поиска от П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;
 • Да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на  лични данни ще бъде прекратено. Можете да упражните правото си да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

    * като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
    * като редактирате настройките във Вашия профил;

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път или на място в офис на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД следва да осигури упражняването на права на субекта, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.


УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "бисквитки"/ cookies
След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.
Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.
П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  няма влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.
Информация за използваните от нас "бисквитки"/ cookies и техните функции ще намерите в указанията за "бисквитки"/ cookies.

ПРЕГЛЕД И ДОПЪЛВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането и в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД. В горната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.

БЮЛЕТИН
можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.


ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА  
Публикуваното на уебсайта и други рекламни сайтове съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  или в офисите на оторизираните от  П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД агенти.

П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД не гарантира, че уебсайтът www.ptmitourism.com не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Дружеството   си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица извън П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД, принадлежат на автора си. П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.


ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА НО САЙТА
Потребителят няма право да събира информация от уебсайта на П.Т.М. Интернешънъл  България  ООД  www.ptmitourism.com  , ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.